Hygiënische en veilige omstandigheden tijdens de TT

Bij de keuring worden vogels in smerige of beschadigde kooien niet beoordeeld.

Dit omvat kooien met ontlasting in de hoeken, verkleurde achterkanten door ontlasting, besmeurde zitstokken, algen vervuilde drinkflesjes en ontlasting in de voerbakken.

Ook beschadigde constructies van TT-kooien, traliefronten met loszittende spijlen, traliefronten die niet goed passen of loszitten en loszittende of scheve zitstokken vallen hieronder.

In dergelijke gevallen wordt op de keurlijst vermeld dat de kooi vuil of beschadigd is, met een verwijzing naar het geconstateerde gebrek.

Handling van vogels Het is niet toegestaan om vogels tijdens een show of keuring in de hand te nemen.

Dit beleid is ingesteld om stressvolle situaties voor de vogels te voorkomen.

Ringen van vogels Vogels met meer dan één vaste pootring, met een doorgezaagde ring of een gekleurde ring anders dan een vaste pootring, worden niet beoordeeld.

Het is tijdens de keuring niet toegestaan om ringen te verwijderen.

Gestreste vogels Vogels die duidelijk gestrest zijn, worden niet gekeurd. Deze vogels worden van de tentoonstelling verwijderd en in een rustige ruimte geplaatst.

Onder gestreste vogels vallen vogels die zichzelf beschadigen, zichzelf plukken, onnatuurlijke bewegingen maken of voortdurend alarmkreetjes laten horen.

Conditie van de vogels Vogels die niet in goede conditie verkeren of anderszins de indruk wekken ziek of oncomfortabel te zijn, worden niet gekeurd.

In dergelijke gevallen vraagt de keurmeester aan de organiserende vereniging om de vogel van de show te verwijderen en in een warme omgeving te plaatsen, met extra krachtvoer om te herstellen.

Lees ook

REGELS VOOR HET HOUDEN VAN EEN VOGELMARKT OF
VOGELBEURS

De Intrinsieke Waarde van Kooi- en Volièrevogels: Erkenning en Verantwoordelijkheid

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV), erkend als houderijorganisatie, heeft een belangrijk uitgangspunt dat de basis vormt voor de omgang met kooi- en volièrevogels: de intrinsieke waarde van deze vogels. Deze erkenning betekent dat deze vogels niet alleen gezien worden als fysieke wezens, maar ook als dieren met gevoelens en een eigenwaarde. Dit uitgangspunt heeft verstrekkende gevolgen voor degenen die deze vogels houden, namelijk de vogelhouders, en legt bepaalde verplichtingen op om het welzijn van de vogels te waarborgen.

Zorgplicht en Respect voor het Welzijn van Vogels

De erkenning van de intrinsieke waarde van kooi- en volièrevogels leidt tot een zorgplicht voor de vogelhouders. Deze zorgplicht houdt in dat de vogelhouders verantwoordelijk zijn voor het creëren van voorwaarden waarin de vogels zich “goed” kunnen voelen. Deze voorwaarden zijn gestoeld op de “Vijf Vrijheden,” die in 1993 zijn geïntroduceerd door het Britse Farm Animal Welfare Counsil en later zijn opgenomen in de Nederlandse Wet dieren:

  1. Vrij van dorst, honger en onjuiste voeding.
  2. Vrij van fysiek en fysiologisch ongerief.
  3. Vrij van pijn, verwonding en ziektes.
  4. Vrij van angst en chronische stress.
  5. Vrij van beperking van natuurlijk en normaal gedrag.

Deze vijf vrijheden dienen als leidraad voor de omgang met vogels en worden verder uitgewerkt in houderijrichtlijnen voor verschillende vogelsoorten.

De Praktische Uitvoering van de Vijf Vrijheden

De praktische uitvoering van de vijf vrijheden wordt weerspiegeld in de houderijrichtlijnen voor vogelsoorten. Deze richtlijnen bieden gedetailleerde instructies voor het verzorgen en huisvesten van de vogels, zodat aan de vijf vrijheden wordt voldaan. Ze leggen de nadruk op de behoefte aan kennis, vaardigheden en respect voor het natuurlijke gedrag en de gezondheid van de vogels.

Centrale Rol van het Dier in Beleid voor Dierenwelzijn

Het beleid van de NBvV voor dierenwelzijn draait om het verantwoord en diervriendelijk houden van vogels. Dit beleid benadrukt dat het welzijn van de vogels centraal moet staan bij alle aspecten van hun verzorging en fokken. Dit is gebaseerd op de erkenning van de intrinsieke waarde van de vogels als individuele wezens met behoeften en gevoelens.

Kennisoverdracht en Verantwoordelijke Verkoop

Voor commerciële verkopers van vogels gelden verplichtingen bij de verkoop van vogels volgens het Besluit houders van dieren. Deze verplichtingen omvatten het verstrekken van informatie aan kopers over de juiste verzorging, huisvesting en gedrag van de vogels. Bovendien moeten gezondheidsinformatie en informatie over de kosten van het houden van de vogels aan de kopers worden verstrekt.

De Voortdurende Verantwoordelijkheid van de Houder

Het welzijn van de vogels stopt niet bij de verkoop. Vogelhouders blijven verantwoordelijk voor de zorg en het welzijn van de vogels, zelfs nadat ze van eigenaar zijn veranderd. Het is dan ook wenselijk om de houderijrichtlijnen over te dragen aan de nieuwe eigenaren, zodat zij de juiste kennis en richtlijnen hebben om voor de vogels te zorgen op een manier die hun intrinsieke waarde respecteert.

In conclusie benadrukt de erkenning van de intrinsieke waarde van kooi- en volièrevogels de verantwoordelijkheid van vogelhouders om te zorgen voor de fysieke, mentale en emotionele behoeften van deze vogels. Het naleven van de “Vijf Vrijheden” en het volgen van houderijrichtlijnen zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat deze vogels een leven leiden dat in lijn is met hun intrinsieke waarde als levende wezens.